Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Blaenorol

Diffusion 2015

Y thema a ddewiswyd ar gyfer Diffusion 2015 yw Chwilio am America, sef ymchwiliad traws-ddisgyblaethol i statws ac ystyr presennol y ‘Freuddwyd Americanaidd’ mewn perthynas â phrofiadau yng Nghymru, America gyfoes, a gweddill y byd.

Yn cael ei gynnal mewn lleoliadau ar draws Caerdydd a thu hwnt, mae’r ŵyl yn rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau ffilm, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau a mannau go iawn a rhithwir. Bydd yr ŵyl yn defnyddio cyfryngau traddodiadol a newydd i greu presenoldeb gweledol cryf ar draws lleoliadau presennol a mannau o’r newydd.

Ymhlith uchafbwyntiau’r ŵyl mae And Now It’s Dark, sef arddangosfa o ffotograffiaeth nos Americanaidd sy’n cynnwys tri ffotograffydd cyfoes Americanaidd o bwys – Jeff Brouws, Todd Hido a Will Steacy. Mae Dépaysé gan Serge Clément yn daith seico-ddaearyddol o Montreal, ei ddinas frodorol, sy’n dod ynghyd corff o waith sy’n ymestyn dros ddeugain mlynedd. Mae’r arddangosfa bwerus As It was Give(n) to Me gan yr artist Stacy Kranitz sy’n enedigol o Kentucky yn dwyn cymariaethau rhwng brwydrau economaidd y cymunedau glofaol yng Nghymru a chanolbarth Appalachia. Mae’r ffotograffydd o Gymru Jack Latham yn mynd â ni ar daith ar hyd y Llwybr Oregon yn A Pink Flamingo – llwybr sydd wedi dod yn rhan o hanes yr Unol Daleithiau a gwreiddio ei hun ym mreuddwydion y sawl sy’n chwilio am rywbeth gwell ar orwel pell yn rhywle arall.

Mae I called her Lisa Marie gan Clémentine Schneidermann yn dathlu mytholeg Elvis yn ingol a’r obsesiynau y gwelir ym Mhorthcawl a Memphis. Yn High School Right, mae’r ffotograffydd Jona Frank yn cydio yng ngobeithion, ofnau a dyheadau Americanwyr ifanc o wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol a chefndiroedd diwylliannol. Mae’r tîm artistig sy’n ŵr a gwraig, sef Hillerbrand+Magsamen, yn cyfuno hiwmor, perfformiad, fideo a gwrthrychau bob dydd o’u bywyd teuluol personol i greu sgwrs gelf gyfoes ynghylch cydberthnasedd teuluol, bywyd maestrefol a’r gor-brynwriaeth Americanaidd.

Bydd oriel y Caravan Gallery yn cyflwyno eu prosiect teithiol cenedlaethol yn yr ŵyl, sef Pride of Place Project, sy’n cynnwys eu lleoliad arddangos symudol, er mwyn chwilio am America yng Nghaerdydd.

Wedi adeiladu sylfaen eang o bartneriaethau yng Nghymru ac yn rhyngwladol, pwrpas Diffusion 2015 yw dod â chelf ryngwladol newydd i Gymru wrth arddangos talent o Gymru.

Diffusion Festival 2015


Diffusion 2013

Ar gyfer ei gŵyl gyntaf yn 2013, fe ganolbwyntiodd Diffusion ar gyflwr ffotograffiaeth a chyfryngau lens mewn oes ddigidol, a’i rôl wrth ddogfennu bywydau a phrofiadau pobl a mynegiant o hunaniaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Fe ddenodd Diffusion 2013 gynifer â 56,500 o ymwelwyr o Gymru a thu hwnt gan gynnig rhaglen swmpus o arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau creadigol cyfranogol mewn mannau rhithwir a go iawn.

Rhwng 1 a 31 Mai 2013, fe gyflwynodd Diffusion:

20 o arddangosfeydd ar draws 15 o leoliadau o fewn y ddinas, o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i Ganolfan Chapter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i Neuadd Dewi Sant. Fe wnaeth Diffusion hefyd weddnewid y ‘Tramshed’, sef adeilad gwag diwydiannol o gyfnod y 19eg ganrif, gan greu defnydd diwylliannol iddo am y tro cyntaf erioed.

5 arddangosfa mewn 3 lleoliad yn Abertawe, Caerffili ac Aberystwyth

Symposiwm undydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol a fynychwyd gan 200 o siaradwyr a chynrychiolwyr o orielau, amgueddfeydd a’r byd celf fasnachol ryngwladol, gan gynnwys araith gyweirnod gan yr artist byd-enwog, Richard Wentworth.

Penwythnos Cyhoeddi Annibynnol dros ddeuddydd yng Nghanolfan Chapter a fynychwyd gan 635 o arddangoswyr ac ymwelwyr gan gynnwys ffair llyfrau llun, symposiwm, gweithdai, lansiadau a digwyddiadau llyfrau.

Cyflwyniad o waith ffotograffig a lens gan 120 o artistiaid a chyhoeddwyr o Gymru, yr Alban, Lloegr, Gogledd Iwerddon, Portiwgal, Norwy, Y Ffindir, Denmarc, Gwlad Pwyl, Lithwania, Canada, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen, yr Unol Daleithiau, Colombia, yr Iseldiroedd, Sweden, Latfia, a’r Weriniaeth Tsiec.
Profiad Diffusion ar-lein lle bu cyfweliadau artist, sioeau sleidiau, adolygiadau, fideos a chynnwys arall yn cael eu llwytho i fyny i wefan yr ŵyl drwy gydol y mis, gan gynnig dogfennaeth byw o ddigwyddiadau oedd yn rhoi profiad i wylwyr ar draws y byd a bod yn archif gynhwysfawr o Diffusion 2013.

Celf cyfranogol newydd mewn mannau cyhoeddus, gan gynnwys Ffotohive, Camper Obscura, Cardiff Pop-Up Portrait Studio, Cardiff Encounters a Cardiff PhotoMarathon.

Rhaglen o weithgareddau cyfranogol i’r teulu, gan gynnwys arddangosfa teithiol, teithiau cerdded a sgyrsiau artist, pedwar trafodaeth Platform, iPhoneography, gweithgareddau casglu Gif, rhwymo llyfrau, croniclo Caerdydd a gweithdai portreadau brodweithiol, a gweithgaredd tê a chacen ar ddyddiau Mawrth.

Diffusion Festival 2013