Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Revolution 2017

© Tatiana Vinogradova

Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd Mae dathliad dwyflynyddol Ffotogallery o ffotograffiaeth a chelf gyfoes o safon fyd-eang yn dychwelyd 1-31 Mai gyda mis o arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau ledled y ddinas.

Mae Diffusion 2017 yn ystyried ‘chwyldro’ yn ei gyd-destun ehangaf, gan ymchwilio i adegau o newid cymdeithasol a mudiadau’n ymwneud â rhyddid mynegiant, cyrchu iwtopia, hawliau dynol a hunaniaeth. Trwy brism ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens, archwilir newidiadau dramatig a phell-gyrhaeddol y can mlynedd diwethaf i’n ffordd o fyw – rhai technolegol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Mae Cyfarwyddwr Diffusion a Ffotogallery, David Drake, yn egluro pam y dewisodd y thema:

“Mewn cyfnod o newid aruthrol, ofn ac ansicrwydd ledled y byd, teimlwn ei bod hi’n bwysig i Diffusion 2017 edrych ar adegau o newid diwylliannol a chymdeithasol yn fwy eang, archwilio syniadau newydd a ffyrdd newydd o wneud pethau, yn enwedig rhai sy’n her i’r drefn sefydliedig. Dangos sut y gall mentro ac arbrofi, cydweithio a gweithredu torfol, a siarad dros yr hyn mae dyn yn credu ynddo achosi trawsnewid adeiladol, a bod yn rym er gwell yn hytrach nag er gwaeth.”

Mae uchafbwyntiau’n cynnwys comiswn Cyflwr y Cenhedloedd ar gyfer Cymru gan Peter Kennard, artist gwleidyddol pwysicaf Prydain heb os, a Cat Phillipps y bu’n cydweithio gyda hi ers 2003 i wneud gweithiau ar gyfer oriel y stryd, y we, papurau newydd a chylchgronau, yn cynnwys gosodwaith ar ffurff hysbysfwrdd anferth ar gyfer Dismaland Banksy.

© kennardphillipps

Mae’r arddangosfa Taking Liberties gan John ‘Hoppy’ Hopkins yn darlunio egni’r gwrth-ddiwylliant a ddaeth i’r amlwg ym Mhrydain y 1960au, a fynegwyd trwy gerdd, protest a chelf. Mae’n cynnwys delweddau eiconig o’r Beatles, y Rolling Stones, Malcolm X, Martin Luther King, Allen Ginsburg, William Burroughs ac eraill. Mae’r artist yn dogfennu’r gynhadledd ‘beat poetry’ hanesyddol yn Neuadd Albert ym 1965, ynghyd â gorymdeithiau CND a gwrthdystiadau gwrth-hiliol, gan ddangos pŵer protestio poblogaidd.

Bydd Diffusion 2017 hefyd yn croesawu i’r ddinas Marcelo Brodsky, artist blaenllaw a gweithredydd hawliau dynol o’r Ariannin. Yn ei 1968 – the Fire of Ideas ceir delweddau archif o wrthdystiadau gan fyfyrwyr a gweithwyr o bedwar ban, wedi eu hanodi’n ofalus â llaw er mwyn dadansoddi beth oedd y tu ôl i gynnwrf cymdeithasol byd-eang diwedd y 1960au.

I gyd-daro â chanmlwyddiant y Chwyldro yn Rwsia, bydd Diffusion 2017 yn cynnwys nifer o artistiaid Rwsiaidd iau, yn cynnwys Danila Tkachenko y mae ei broject diweddaraf, Lost Horizon yn canolbwyntio ar ymdrechion dyfodolaidd y Cosmonauts Sofietaidd i deithio’r gofod. Fel rhan o raglen LGBT+ o arddangosfeydd a ffilmiau a gyflwynir ar y cyd â Gwobr Iris, mae Days of Melancholy Tatiana Vinogradova yn ffocysu ar fywydau pobl hoyw yn Rwsia. Mae’n hanes gweledol sy’n cyfleu pruddglwyf, unigrwydd ac ansicrwydd ynglŷn â’r dyfodol mewn gwlad lle mae anoddefgarwch tuag at gyfunrywiaeth wedi bod yn cynyddu’n ddybryd.

Mae elfen Chwyldro Data Mawr Diffusion yn adlewyrchu gwahanol dueddiadau mewn technoleg sy'n cynnig dull newydd o ddeall y byd ac, o ganlyniad, yn newid ein ffordd o fyw, gweithio a chynrychioli ein hunain. Mae’r artist o Frasil, Laís Pontes, sy’n byw yn Llundain, yn archwilio’r amryfal ffyrdd y caiff cymeriadau eu datblygu a’i ffurfio ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. I’r diben hwn, yn Born Nowhere mae’r artist yn defnyddio’i chorff a’i bywyd ei hun mewn arbrofion ar wahanol wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Instagram ac OkCupid.

© Laís Pontes

Datblygiad newydd cyffrous arall ar gyfer 2017 yw lleoliad dros-dro Buzz/Diffusion yng nghanol y ddinas, ar y cyd â Tramshed Tech. Gofod ar gyfer arddangosfeydd, gigs, gweithdai, sgyrsiau a digwyddiadau yw hwn gyda phwyslais ar gyfranogiad y cyhoedd mewn diwylliant DIY, hunan-gyhoeddi, cynhyrchu digidol a dylunio ar sail printiau. Mae’r project ynghlwm wrth 25 mlwyddiant Buzz a phwyslais ehangach Diffusion ar gyhoeddi annibynnol a gweithredu diwylliannol mewn oes ddigidol.  

Mae Ffotogallery newydd fentro ar raglen bartneriaeth 18-mis gyda Gŵyl Ffoto Delhi, i gyd-daro â 70 mlwyddiant annibyniaeth India, felly bydd nifer o arddangosfeydd a phrojectau artistiaid yn edrych ar ddyfod o’r India fodern i fodolaeth wedi annibyniaeth, a diwylliant a phrofiad cyfoes India gartref ac mewn gwledydd tramor.

Bydd Diffusion hefyd yn adlewyrchu hanes maith a chyfoethog Cymru o brotestio a gwrthryfela, o Wrthryfel Merthyr ym 1831 i Streic y Glowyr yn y 1980au a gwaddol hynny, a’r chwyldro diwylliannol mwy diweddar yn mynnu ar hunaniaeth arbennig Cymru fel cenedl ddwyieithog, annibynnol. I gyd-daro â Blwyddyn Chwedlau Llywodraeth Cymru, byddwn yn goroleuo gwahanol ‘gêm-newidwyr’ o Gymry – unigolion allweddol a fu â dylanwad dwys a thrawsnewidiol ar y dirwedd gymdeithasol a diwylliannol ehangach, yn cynnwys Aneurin Bevan (sefydlydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a welir mewn project newydd gan yr artist David Garner), Mary Quant (ffigwr allweddol yn y 1960au a drawsnewidiodd ffasiwn a dylunio), Raymond Williams (awdur a damcaniaethydd diwylliannol), Bertrand Russell (athronydd ac ymgyrchydd dros heddwch) a hefyd Syr Percy Thomas (y pensaer modernaidd a ddyluniodd ffatri British Nylon Spinners ym Mhont-y-pŵl, Ysbyty Sili, ac Amgueddfa Werin Cymru, ymhlith adeiladau pwysig eraill).

© Marcelo Brodsky

Bydd arddangosfa arbennig yng Nghanolfan y Mileniwm, Zeitgeist, yn dangos gwaith a gyflwynwyd mewn ymateb i Alwad Agored fyd-eang Diffusion. Y nod yw dal ysbryd ein hoes, tanlinellu beth sy’n digwydd go iawn, cynnig mewnwelediad ac atebion newydd, a herio’r stwtws quo. Gyda’n porthwyr newyddion yn ddiweddar dan eu sang â Brexit, Trumpiaeth, newid hinsawdd, tlodi, anoddefgarwch crefyddol, yr argyfwng mewnfudwyr a ffoaduriaid, rheoli ffiniau a boneddigeiddio, bydd Zeitgeist yn holi beth mae hyn oll yn ei olygu i’r unigolyn a chymdeithas wrth symud ymlaen.

Gan godi cwestiynau pwysig ynglŷn â’r byd rydym yn byw ynddo heddiw, mae Diffusion yn cynnig mis o arddangosfeydd, ymyriadau, ffilmiau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn gofodau a mannau go iawn a rhithwir. Cynyddir y cyffro o gyfranogi’n uniongyrchol yn yr ŵyl, a chwmpas ac amlygrwydd rhyngwladol y digwyddiad gan gyhoeddiadau print ac ar-lein, gwefannau, cynnwys ffonau symudol a thrafod ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd 2017 yn lansio’i gwefan newydd www.diffusionfestival.org ar y 14 Chwefror lle datgelir y manylion llawn am ddigwyddiadau, arddangosfeydd, gweithdai, a’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn ystod y cyfnod sy’n arwain ar agoriad yr ŵyl ar 1 Mai 2017.